Ezra Klein: just drop the mic, Boehner

via @ezraklein

About these ads

One thought on “Ezra Klein: just drop the mic, Boehner

Comments are closed.